Jelen általános szerződési feltételek az InterContact Budapest Kft. (a továbbiakban: Fordítóiroda) és a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött megbízásoknak, megrendeléseknek a Fordítóiroda által a Megrendelő részére történő teljesítésére érvényesek.

1. A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

1.1. Alapszolgáltatás: írásbeli fordítás (a továbbiakban: fordítás) vagy szóbeli fordítás (a továbbiakban: tolmácsolás).
Kiegészítő szolgáltatás: a Fordítóiroda mindenkor érvényes általános, tájékoztató árjegyzékében felsorolt egyéb, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó, vagy azokat kiegészítő szolgáltatás (többek között: lektorálás, hitelesítés, szerkesztés, nyomdai előkészítés, hangzó anyag leírása, tolmácsberendezés biztosítása).

1.1.1. Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus, vagy papír adathordozón elkészített írásbeli fordítása a célnyelvre.

1.1.2. Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus úton (pl. hangrögzítővel stb.), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással stb.) rögzíthető, és arra különösen a 7.2. pont megállapításai érvényesek.

1.2. A Fordítóiroda kikötheti, hogy a Megrendelő a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek a következők lehetnek:

1.2.1. kizárólag tájékozódásra;

1.2.2. nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra;

1.2.3. jogi vonatkozású felhasználásra, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz;

1.2.4. egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie; illetve

1.2.5. tolmácsolás esetén milyen jellegű a szolgáltatás:

1.2.5.1. Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) a forrásnyelvi szöveg azonos tartalmú blokkja után hangzik el, továbbá a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat áll fenn.

1.2.5.2. Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, továbbá a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

1.3. Ha a fordítás célját a megrendelésben nem ismertetik a Fordítóirodával, a Fordítóiroda a fordítást a legjobb tudása szerint úgy készíti el, mintha a Megrendelő az 1.2.1. pont szerinti fordítást rendelte volna meg.

1.4. Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

1.5. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, általánosan elfogadottá még nem vált sajátos terminológia fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiát a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja.

1.6. A Megrendelő eltérő előzetes rendelkezése hiányában a Fordítóiroda a fordítást megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel dolgozza fel, és a fordítás esetleges később tervezett módosításai céljából saját adathordozón – meghatározott ideig – megőrzi (archiválja).

1.7. Eltérő előzetes megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Fordítóiroda elektronikus formában (fájlban) és úton (e-mailben) juttatja el a Megrendelőhöz.

1.8. Külön kérésre egy nyomtatott példány térítésmentesen készíthető.

1.9. Az előző pontok alól kivételt képez a hiteles fordítás, ahol egy nyomtatott példány a vállalási árban foglaltatik. További példányok külön kérésre és felár ellenében nyomtathatók.

2. A DÍJ

2.1. A fordítási szolgáltatások áraira vonatkozóan a Fordítóiroda mindenkor érvényes általános, tájékoztató árjegyzéke az irányadó, vagy a vállalási árat az adott munkára szabott pontos árajánlata határozza meg.

  • A fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a forrásnyelvi szó. Külön megállapodás alapján egyéb elszámolási alapegység is alkalmazható. A Fordítóiroda jogosult minimáldíj megállapítására, amelynek jellemző mértéke egy normál oldalra számított szó.
  • A tolmácsolások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megrendelés teljesítésére fordított idő, beleértve többek között a vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre és vissza utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is.
  • 2.2. Az árajánlat csak írásos formában és a vállalási ár tekintetében az árajánlat kiadásától számított 30 napos időtartamra érvényes.

2.3. Mások által végzett fordítások lektorálásáért, illetve tolmácsolások minősítéséért a Fordítóiroda a megfelelő jellegű fordítás vagy tolmácsolás díját számíthatja fel.

2.4. Fordítás esetén a Megrendelő kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását a forrásszövegben általa elvégzett változtatások alapján. Ilyen esetben a Fordítóiroda arányos díjcsökkentést alkalmazhat. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda jogosult a teljes szöveg lektorálását a Megrendelőnek felszámítani.

3. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

3.1. Egyéb megállapodás hiányában az elkészült fordítás leszállításának időpontja a megrendelésben vállalt határnapon 16:00 óra.

3.2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban a fordításhoz szükséges összes dokumentum beérkezzen a Fordítóirodához. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek időben, a teljesítési határidő arányosan meghosszabbodik.

3.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő egy már visszaigazolt fordításra szóló megrendelést visszavon, azonban a Fordítóiroda a munkát még nem kezdte el, a Megrendelő a megrendelés nettó értékének 10%-át, de legalább 10.000 Forintot (azaz tízezer Forintot) köteles törlési díjként megfizetni. A megkezdett fordításokra szóló megrendelés visszavonása esetén a Megrendelő az elvégzett munka arányában köteles a vállalási díjat megfizetni.

3.4. Abban az esetben, ha a Megrendelő egy már visszaigazolt tolmácsolásra szóló megrendelést visszavon, a következők szerint köteles törlési díjat fizetni:

3.4.1. a tolmácsolás kitűzött időpontját több mint 5 nappal megelőzően: a megrendelés nettó értékének 10%-át, de legalább 10.000 Forintot (azaz tízezer Forintot);

3.4.2. a tolmácsolás kitűzött időpontját 1–5 nappal megelőzően: a megrendelés nettó értékének 50%-át;

3.4.3. a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belül: a megrendelés nettó értékének 100%-át.

3.5. Ha a szerződő Felek külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a Megrendelő irodája.

3.6. Személyes átadás-átvételre szóló megállapodás esetén, ha a Megrendelő a megállapodott időpontban nem veszi át a fordítást, vagy nem személyes átadás-átvételre szóló megállapodás esetén, ha a Megrendelő a kézbesítést követő 48 órán belül nem igazolja vissza a kézhezvételt, a Fordítóiroda a megrendelést teljesítettnek tekinti. Ilyen esetben a Fordítóiroda a forrásszöveget és a fordítást a megrendelésben szereplő teljesítési határidőtől számított egy éven át megőrzi, ezt követően a visszakereshetőségért további felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Megrendelő e-mailben kéri a teljesítést, a Fordítóiroda a internetkapcsolat átviteli minőségéből fakadó esetleges szövegtorzulásokért nem felel.

4. VIS MAJOR

4.1. A vis major (elháríthatatlan külső ok) a Fordítóiroda és a Megrendelő szerződését megszünteti. A Fordítóiroda költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

5. SZAVATOSSÁG

5.1. A Fordítóirodának a fordítást elvárható minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie. A szakmai lektorálás nélkül megrendelt dokumentumokban elforduló sajátos, nem közismert terminológia fordításának szakszerűségéért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget. (Lásd 1.4., valamint 1.5. pont.)

5.2. A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt fordítás esetében a fordítás átvételétől számított 10 napon belül, tolmácsolás esetében közvetlenül annak teljesítését követő 3 napon belül kell érvényesíteni.

5.3. Fordítás esetében a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítania a Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt nem adja meg, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti a hiánypótlás kötelezettsége alól, és a Fordítóiroda ezen munkáért szavatosságot nem vállal.

5.4. Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosságok nem észlelhetők.

5.5. A hiánypótlási igények teljes mértékben való teljesítéséig a Megrendelő csak az elvégzett munka után járó ellenérték arányos visszatartására jogosult, azaz az elfogadott és teljesített részmunkák ellenértékét a Fordítóiroda követelheti.

5.6. Fordítás esetében nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) vagy olvashatatlan, illetve értelmetlen vagy értelmezhetetlen – hibákat, kihagyásokat, kétértelműségeket tartalmazó – szöveg fordítására a Fordítóiroda nem vállal szavatosságot.

5.7. Tolmácsolás esetében a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve a forrásnyelven sem értelmezhető szövegek fordítására a Fordítóiroda nem vállal szavatosságot.

5.8. Nehezen írható – táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmazó vagy a leírás folyamán eltérő ábécé (pl. latin és cirill) alkalmazását megkövetelő – szöveg teljes tartalmi pontosságáért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.

5.9. Stilisztikai javításokból (módosításokból) eredő, illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések, szakkifejezések nem ismeretéből származó hiányosságok – amennyiben a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a Fordítóirodával – nem ismerhetők el fordítási hiányosságként.

5.10. A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, hogy a Megrendelő a neveket és a sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel külön megadja.

5.11. A Fordítóiroda fenntartja a jogot, hogy a fordítás megkezdése és Megrendelőnek történő leszállítása között a forrásanyagon belátása szerint és belső munkafolyamatai által megkövetelt mértékig előkészítést és utómunkálatokat végezzen, természetesen figyelemmel arra, hogy az elkészült fordítás a megállapodás szerinti formátumban – vagy külön megállapodás hiányában az 1.6. pontban meghatározott formátumban – kerüljön a Megrendelőhöz, ugyanakkor az adott formátum és a Megrendelő számítástechnikai eszközei közötti összeférhetetlenségért (inkompatibilitásért) nem vállal felelősséget.

5.12. A Fordítóiroda – ettől eltérő megállapodás hiányában – a fordításra átadott forrásszöveget, az 5.9. pontban említett előkészítésből és utómunkálatokból származó fájlokat, valamint az elkészült fordítást saját adathordozón archiválja annak érdekében, hogy azok az esetleg később felmerülő módosítási igények során könnyen hozzáférhetők legyenek. A Fordítóiroda ugyanakkor nem vállal semmiféle felelősséget az esetleges adatvesztés következményeiért, tehát adott esetben igényt tarthat arra, hogy a Megrendelő a későbbi módosításokhoz bocsássa rendelkezésére a korábbi forrásanyagot és annak fordítását.

5.13. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel rendeli, az adott esetben nem teszi lehetővé a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységet. Ebben az esetben a Fordítóiroda ezt előzetesen közli, és a továbbiakban semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban esetlegesen előforduló fordítási hiányosságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehetséges legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

5.14. A számok reprodukálása a forrásszöveg alapján történik. A számok átírása a magyar helyesírás szabályai szerint történik. A mértékegységek, pénznemek átszámításának pontosságáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

5.15. A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő írásban nem közölt, nem egyértelmű elvárásainak megfeleljen.

6. TITOKTARTÁS

6.1. A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási vagy tolmácsolási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas – ideértve többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során.
Amennyiben a Fordítóiroda a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

7. FIZETÉS

7.1. A fizetés átutalással történik. A Fordítóirodának joga van részfizetés kérésére, illetve – első megrendelésnél minden esetben – előleg bekérésére.
A fizetési határidő – tekintet nélkül a fordítás átvételének napjára – a számla keltétől számított 8 nap.

7.2. A Fordítóiroda a szolgáltatásai eredményeként létrejött szövegekre vonatkozóan a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait a számla teljes megfizetéséig megtartja.
A Megrendelő a számla teljes megfizetésével határozatlan idejű, korlátlan felhasználási jogot szerez a Fordítóiroda által végzett szolgáltatások eredményeként létrejött szövegekre, amely magában foglalja ezen szövegek átdolgozásához és a szövegek többszörözéséhez való jogosultságot is, valamint Megrendelő a szövegekkel ezután szabadon rendelkezik.

7.3. A 7.2. pontban foglaltakon túlmenően a tolmácsolás szerzői jog hatálya alá is tartozik, ezért az bármilyen formában csak külön megállapodás alapján és jogdíj megfizetése után rögzíthető.

7.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.

7.5. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által már megrendelt, de még nem teljesített egyéb fordítási vagy tolmácsolási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze.

8. VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

8.1. A szerződő Felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

8.2. Szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére – a vitarendezés egyéb formáit kimerítve – Felek rendes jogorvoslatot vesznek igénybe.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A Fordítóiroda az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint bevezetett minőségirányítási rendszere szerint végzi szolgáltatásai; a tanúsítvány regisztrációs száma: HU-2020/02653-01629
A Fordítóiroda megfelel az MSZ EN 17100:2015-os „fordítás, tolmácsolás, lektorálás, fordításhitelesítés irányítási rendszer” szabvány feltételeinek. Tanúsítvány regisztrációs száma: HU-2020/02653-01630.
A Fordítóiroda megfelel az MSZ ISO/IEC 27001:2014-es „fordítás, tolmácsolás, lektorálás, fordításhitelesítés” területeken a szabvány feltételeinek. Tanúsítvány regisztrációs száma: HU-2020/02653-01664.
A Fordítóiroda megfelel az ISO 18587:2017-es „gépi fordítás kimenetének utószerkesztése” szabvány feltételeinek, Tanúsítvány regisztrációs száma: HU-2020/02653-01630/1.

9.2. A Fordítóiroda fenntartja jelen dokumentum változtatásának jogát. A közzététel ezen pont értelmében a Fordítóiroda internetes honlapján történő megjelentetést jelent.

 

Budapest, 2022.november 2.